<kbd id="wbiafruf"></kbd><address id="td031qe0"><style id="aayb8n4i"></style></address><button id="2jko1x35"></button>

     手机澳门新莆京

       改变日期(月/日/年):     屏幕 打印机

     调度请求形式

     学生朗诵的形式

     教师和客人艺术家形式

     记录服务订单

     手机澳门新莆京 - 周日2020年1月5日,调度报告 - 第1页2
       前厅  默里大厅  大彩排  媒体排练  厨师  120 MB  135 MB  141 MB  145 MB  206 MB  245 MB 
     7:00 AM 上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      
      
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      
      
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设(凯文sedatole)
      
      
      
      
      
      
      
      
     8:00 AM 上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      
      
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      
      
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设(凯文sedatole)
      
      
      
      
      
      
      
      
     9:00 AM 上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      
      
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午9:00 - 下午6:00
      试镜串交响乐团 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设(凯文sedatole)
      
      
      
      
      
      
      
      
     10:00 AM 上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      
      
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午9:00 - 下午6:00
      试镜串交响乐团 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设(凯文sedatole)
      
      
      
      
      
      
      
      
     11:00 AM 上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      
      
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午9:00 - 下午6:00
      试镜串交响乐团 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设(凯文sedatole)
      
      
      
      
      
      
      
      
     12:00 PM 上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      
      
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午9:00 - 下午6:00
      试镜串交响乐团 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设(凯文sedatole)
      
      
      
      
      
      
      
      
     1:00 PM 上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      
      
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午9:00 - 下午6:00
      试镜串交响乐团 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设(凯文sedatole)
      
      
      
      
      
      
      
      
     下午2:00 上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      
      
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午9:00 - 下午6:00
      试镜串交响乐团 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设(凯文sedatole)
      
      
      
      
      
      
      
      
     3:00 PM 上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      
      
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午9:00 - 下午6:00
      试镜串交响乐团 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设(凯文sedatole)
      
      
      
      
      下午3:00 - 下午5:00
      总预演(贾尔斯布列塔尼)
      
      
     4:00 PM 上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      
      
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午9:00 - 下午6:00
      试镜串交响乐团 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设(凯文sedatole)
      
      
      
      
      下午3:00 - 下午5:00
      总预演(贾尔斯布列塔尼)
      
      
     5:00 PM 上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      
      
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午9:00 - 下午6:00
      试镜串交响乐团 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设(凯文sedatole)
      
      
      
      
      
      
      下午5:00 - 下午7:00
      PMA会议(尼克·卡尔弗)
     下午6:00 上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      
      
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      
      
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设(凯文sedatole)
      
      
      
      
      
      
      下午5:00 - 下午7:00
      PMA会议(尼克·卡尔弗)
     下午7时00 上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      
      
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      下午7:00 - 下午9:00
      彩排(瑞秋·弗雷德里克森)
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设(凯文sedatole)
      
      
      
      
      
      
      
      
     8:00 PM 上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      
      
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      下午7:00 - 下午9:00
      彩排(瑞秋·弗雷德里克森)
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设(凯文sedatole)
      
      
      
      
      
      
      
      
     9:00 PM 上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      
      
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      
      
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设(凯文sedatole)
      
      
      
      
      
      
      
      
     下午10:00 上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      
      
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      
      
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设(凯文sedatole)
      
      
      
      
      
      
      
      
     11:00 PM 上午7:00到晚上11:50
      离线 
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      
      
      上午7:00到晚上11:50
      离线 
      
      
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设 
      上午7:00到晚上11:50
      搁置了建设(凯文sedatole)
      
      
      
      
      
      
      
      
     手机澳门新莆京 - 周日2020年1月5日,调度报告 - 第2页2
       102 MPB  103 MPB  MPB 219  MPB 419  207 MB  绿色客房  235 MB  241 MB 
     7:00 AM 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     8:00 AM 
      
      上午8:00 - 下午8:00
      试镜 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     9:00 AM 
      
      上午8:00 - 下午8:00
      试镜 
      
      
      上午9:00 - 11:00
      总预演(诺伊曼斯特凡)
      
      
      
      
      
      
      
      
     10:00 AM 
      
      上午8:00 - 下午8:00
      试镜 
      
      
      上午9:00 - 11:00
      总预演(诺伊曼斯特凡)
      
      
      
      
      
      
      
      
     11:00 AM 
      
      上午8:00 - 下午8:00
      试镜 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     12:00 PM 
      
      上午8:00 - 下午8:00
      试镜 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     1:00 PM 
      
      上午8:00 - 下午8:00
      试镜 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     下午2:00 
      
      上午8:00 - 下午8:00
      试镜 
      下午2:30 - 下午3:30
      总预演(李苏滨读)
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     3:00 PM 
      
      上午8:00 - 下午8:00
      试镜 
      下午2:30 - 下午3:30
      总预演(李苏滨读)
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     4:00 PM 
      
      上午8:00 - 下午8:00
      试镜 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     5:00 PM 
      
      上午8:00 - 下午8:00
      试镜 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     下午6:00 
      
      上午8:00 - 下午8:00
      试镜 
      下午6:30 - 下午8:30
      会议(凯特·赫伊津哈)
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     下午7时00 
      
      上午8:00 - 下午8:00
      试镜 
      下午6:30 - 下午8:30
      会议(凯特·赫伊津哈)
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     8:00 PM 
      
      
      
      下午6:30 - 下午8:30
      会议(凯特·赫伊津哈)
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     9:00 PM 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     下午10:00 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
     11:00 PM 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

       <kbd id="ghlcz98e"></kbd><address id="nsc7vlxl"><style id="b6lbbdso"></style></address><button id="l5sb69k8"></button>